תקנון

תנאים כלליים

 1. הגדרות
 1. "החברה" -בסט פתרונות טכנולוגיה כשרה בע''מ 516537842.
 2. "הלקוח" – האישיות המשפטית המתקשרת באמצעות הסכם זה עם החברה.
 3. "הכרטיס החכם" – שבב אלקטרוני, SIM, או eSIM של החברה, הנדרש לצורך קבלת רשות השימוש בשירותי החברה.
 4. "המוצרים" – ציוד קצה שבאמצעותו הלקוח עושה שימוש לשם קבלת גישה אל שירותי החברה.
 5. "שירותי החברה/השירותים" – השירותים שהוסכם בין הצדדים, כי החברה תספק ללקוח רשות שימוש בהם.
 6. "רשות השימוש": רשות השימוש בשירותי החברה.
 7. "תוכנית התעריפים והשירותים" – מכלול שירותי החברה, תעריפי התשלום בגינם ותנאי התוכנית, שסוכמו בין החברה ללקוח, כי יהוו חלק מהסכם זה, כפי שהם מופיעים במסמך "עיקרי התוכנית " או בכל מסמך שהוסכם בין הצדדים לצורך הגדרת התעריפים ו/או השירותים לרבות מסמך המעדכן את פרטי "עיקרי התוכנית".

 

 1. כללי
 1. התנאים אלו הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 2. הלקוח מצהיר בזה, כי קרא ובדק את ההסכם, על כל חלקיו והוא מסכים לכל האמור בו.
 3. הלקוח מסכים לכך, שהוראות הההסכם עשויות להשתנות בעקבות שינויי בחוק או ברגולציה החלה על החברה כבעלת רישיון לאספקת שירותי בזק.
 4. הלקוח מצהיר בזה, כי בדק את מאפייני השירותים, ומצאם מתאימים מבחינת סוגם, תיאורם, איכותם, ותכונותיהם לצרכיו, והוא מוותר בזה על טענת אי-התאמה מכל סוג שהוא.
 5. הלקוח מקבל על עצמו את רשות השימוש בשירותי החברה הנקובים בהסכם, הכול בכפיפות להוראות ולתנאים המפורטים בהסכם.
 6. החברה רשאית להסב את כל או חלק מזכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה לכל צד שלישי ללא אישור הלקוח לכך, וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא רשאית החברה להסב רק חלק או כל זכויותיה לקבלת כספים מאת הלקוח לפי הסכם זה.
 7. הלקוח אינו רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ללא אישור מפורש ובכתב של החברה.

 

 1. שירותי החברה
 1. ללקוח תנתן רשות שימוש בשירותי החברה באמצעות המוצרים והתקנת כרטיס חכם של החברה בהם.
 2. לשם התחלת רשות השימוש במוצרים על הלקוח להפעיל את הכרטיס החכם.
 3. ללקוח ידוע שלשם השימוש בשירותי החברה, עליו לדאוג, כי יהיו ברשותו המוצרים ותוכנות ההפעלה המתאימים לשם התחברות לשירותים והנאה מהם, ובאחריותו לרכוש אותם על חשבונו.
 4. בהתאם להתקדמות הטכנולוגית הנוגעת לשירותים או בהתאם להוראות משרד התקשורת, החברה רשאית מעת לעת לשנות את הרכב ותנאי השירותים ומאפייניהם, ובכלל זה רשאית החברה בהודעה מראש לבטל או לשנות את סוג שירות הניתן על ידה באמצעות הודעה מראש ללקוח או לשנות את הטכנולוגיה שבאמצעותה היא פועלת. הלקוח לוקח בחשבון, כי בעקבות שינויים אלו יהא עליו באחריותו ועל חשבונו להצטייד במוצרים או בתוכנות אחרות על מנת להנות משירותי החברה.
 5. ללקוח ידוע, כי השירותים נשענים על פעולתן של רשתות התקשורת של החברה ועל רשתות תקשורת של ספקי החברה, ובכלל זה, ידוע ללקוח שהחברה בעת חתימת הסכם זה פועלת במתכונת של מפעילה וירטואלית, הנהנית מכיסוי סלולארי באמצעות רשתות אתרי שידור של בעלי רישיונות אחרים.
 6. ללקוח ידוע והוא מסכים לכך ששירותי החברה עלולים להיות מוגבלים או מנותקים באופן זמני בשל פעולות לשדרוג רשתות התקשורת של החברה או של ספקיה, הרחבתן או תחזוקתן.
 7. ללקוח ידוע מבלי לגרוע משירותי נדידה בחו"ל של החברה, ששירותיה ניתנים בגבולות מדינת ישראל בלבד. ללקוח ידוע, כי שירותים טכנולוגים מטיבם צפויים לשיבושים ותקלות; החברה תעשה מאמצים סבירים לבצע כל תיקון הנדרש לשם פעולתו התקינה של רשת החברה בהקדם האפשרי.
 8. הלקוח מתחייב לעדכן מעת לעת ההגדרות במוצרים או אלמנטים אחרים בתוכנת ההפעלה שלהם בהתאם להנחיות החברה.
 9. תשלום אחד או יותר של דמי השימוש לא יקנה ללקוח כל זכות במרכיבים או בתשתיות החברה או ברישיונותיה או ברישיונות ספקיה, או בכל נכס מוחשי או רוחני שבקניין החברה או ספקיה, למעט רשות השימוש כמפורט בהסכם.
 10. שירותי החברה מיועדים לשימוש אישי ואנושי של הלקוח והפועלים מטעמו. אין השירותים מיועדים להוות חלק מתוך יישום אחר או מערכת אחרת, (כגון: מצלמות, מרכזיות, מחשבים וכיוב'),או לשמש כ: דונגלים, מודמים או נתבים או לשם הפצת מסרים לקבוצות נרחבות, ואין לעשות בהם שימוש מסוג זה ללא אישור מפורש ובכתב של החברה.
 11. החברה רשאית להגביל את השירותים ללקוח לרבות ניתוקם ככל שהלקוח ישתמש בשירותים באופן לא סביר או בניגוד להוראות הסכם זה.
 12. חלק מהשירותים יכולים לאפשר למוצרי הלקוח להתממשק למערכות מסויימות של צדדים שלישיים לרבות לאתרי אינטרנט, מערכות  ,IVR ישומונים, מערכות בענן וכיוב' (להלן – ממשקים). אין החברה נוטלת כל אחריות ביחס לממשקים אלו לרבות ביחס לעצם יכולת התממשקות, טיבם, מידע שמגיע מהם, המידע העובר אליהם, השפעתם על ציוד הקצה שבידי הלקוח או לכל דבר אחר היכול לנבוע מהם.
 13. החברה תהיה רשאית לשנות, להוסיף או להחליף את מספרי החיוג, מספרי המנוי, כינויים או  קודים שונים שנקבעו ביחס ללקוח - וללקוח לא תהא כל זכות ביחס לאלו.
 14. במסגרת שימושו של הלקוח  בשירותי החברה, מתחייב הלקוח כדלקמן:

 

 1. כי לא ישתמש לא ישנה את מספרי הקודים והכינויים שהוקצו על ידי החברה ככל שהוקצו, וכי לא יאפשר לאחר לעשות בהם שימוש ללא קבלת רשות בכתב מאת החברה.
 2. כי לא יפעל בכל דרך העלולה להפריע לפעילות התקינה של שירותי החברה.
 3. כי לא יעשה שימוש ולא יאפשר לאחר לעשות שימוש בשירותי החברה לשם פעולה שאינה כדין ו/או פעולה העולה כדי עוולה ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל צד שלישי אחר ו/או פעולה הפוגעת בפרטיותו של אחר על פי כל דין.
 4. ינהג בתום לב ובדרך מקובלת, ימנע מכל הטרדה של האחר, ייעשה שימוש הוגן ולא יעשה או יפעל בכל דרך המהווה או העשויה להיחשב כשימוש לרעה.
 5. ימנע מלהעביר כל מסר באמצעות שירותי החברה שתוכנו מאיים, נגוע בלשון הרע או בדיבה, גס או האסור על-פי כל דין או היוצר עילה לתביעה פלילית או אזרחית.
 1. החברה רשאית להגביל או להפסיק את שימושו של הלקוח בשירותיה באופן מלא או חלקי ככל שציוד הקצה שרשותו משבש או מעמיס באופן לא סביר על פעולת הרשת, או ככל שהוא מבצע פעילות לא חוקית באמצעות שירותי חברה, וכן להסיר מידע שנאגר אצלה שמקורו אצל הלקוח ככל שיש בו כדי להפר את הוראות הסכם זה.
 2. החברה תספק תמיכה טכנית ללקוח אך ורק כאשר התקלה חלה בשירות הניתן על ידה ובשליטתה הישירה ואינה נובעת מצדדים שלישיים שאינם פועלים בהתאם להרשאה מהחברה.
 3. החברה רשאית לדרוש תשלום בגין תמיכה טכנית ללקוחות אשר לא התחייבו לתשלומים קבועים בגין שירותי החברה.

 

 1. הפסקת רשות השימוש בשירותי החברה
  1. לקוח רשאי לבקש מהחברה הפסקת שירות לכלל שירותי בעל הרישיון, אחת לשנה, למשך תקופה של בין לא פחות משלושים (30) ימים לבין תשעים (90) ימים לפחות, וכן רשאי בכל עת לבקש הפסקה של שירות משירותי החברה או להודיע על סיום ההתקשרות בינו לבין החברה. הלקוח רשאי להגיש בקשה להפסקת שירות בדרכים אלה: בכתב, לרבות באמצעות דואר רגיל, פקסימילה, דואר אלקטרוני או טופס מקוון באתר האינטרנט של החברה או באמצעות הצ'אט של החברה. פירוט של אמצעי הקשר שלעיל מצוי באתר האינטרנט של החברה.
  2. רשות השימוש תופסק תוך יום עבודה אחד מיום שהתקבלה בקשת הניתוק או במועד מאוחר יותר ככל שביקש כן הלקוח במסגרת פנייתו. הפסקת רשות השימוש אין בה כדי לגרוע מכל תשלום המגיע מאת הלקוח, או כדי להוות עילה להחזר תשלום, אף אם תקופת רשות השימוש בשירותי החברה היתה קצרה מהמצופה. ביטול של רשות השימוש בחלק מהשירותים לא יהווה עילה להפחתת התעריפים או להחזר כספים.
  3. מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970, החברה רשאית להפסיק את מתן רשות השימוש בשירותי החברה כולם או חלקם לפי שיקול דעתה, לבטל כל הנחה או הטבה, שניתנה ללקוח ולדרוש אותה או את שווייה הכספי בחזרה, זאת בנוסף ומבלי לפגוע בזכויות ובסעדים הנתונים לחברה על-פי ההסכם וכל דין, אם התקיים אחד מאלה:
 1. הלקוח הפר באופן מהותי הסכם זה. הפרה מהותית תחשב גם כל הפרה של אחד התנאים הבאים: 3 ו-8  וכן הפרה של כל תנאי אחר שהופר ולא תוקנה הפרתו לאחר שניתנה ללקוח ארכה מאת החברה בת 15 ימים לתקנו.
 2. הלקוח לא שילם במועד את מלוא התשלומים לפי ההסכם.
 3. הלקוח פשט רגל או מונה לו כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד ו/או ניתן לגביו צו לעיכוב הליכים, ו/או מפרק זמני או קבוע, או ניתנה לגביו התראה לפני פשיטת רגל, או הוגשה בקשה לאחד מהעניינים שלעיל שלא הוסרה תוך 30 ימים.
 4. הלקוח הפעיל את המוצרים או השתמש בשירותים בניגוד לכל דין.
 5. התעורר חשש סביר למעשה הונאה באמצעות שירותי החברה.
 1. החברה רשאית להפסיק או לנתק שירות ללקוח או לסיים את ההתקשרות עמו ללא הודעה מוקדמת בהתקיים אחד מאלה:
 1. הלקוח לא פרע בפעם השלישית במהלך פרק זמן של שנים עשר (12) חודשים את התשלומים שחוייב בהם בעד שירות במועד שנקבע לכך בחשבון שנשלח אליו;
 2. קיים חשש סביר למעשה הונאה באמצעות ציוד הקצה של הלקוח או באמצעות מאפייניו של ציוד הקצה;
 1. החברה רשאית להפסיק את רשות השימוש בשירותיה, אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה או בעתות חירום לאומי או מסיבות ביטחון לאומי או אם החברה קיבלה הודעה, בצירוף אישור או תעודה, כי הלקוח נפטר; ואם היה הלקוח תאגיד - כי חדל להתקיים.
 2. אין בניתוק, הפסקה או הגבלה כאמור, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם לחברה את התשלומים המגיעים לה כמפורט בהסכם זה.
 3. החברה רשאית להפסיק את כל אחד משירותיה לרבות את כולם בהודעה בת 90 יום מראש, אלא אם נתנה ללקוח התחייבות בכתב לאספקת השירות לתקופה מינימלית מסויימת וזאת עד לתום תקופה זו. הלקוח לא יבוא בכל טענה כלפי החברה בגין הפסקתם של השירותים לרבות דרישה לקבלת החזר בגין הציוד שרכש לצורך שימוש בשירותי החברה.

 

 1. תשלומים
  1. תמורת שירותי החברה והמוצרים ישלם הלקוח לחברה תשלומים בהתאם למפורט בתוכנית  התעריפים והשירותים, היכולה לכלול: תשלומים חד פעמיים ותשלומים עיתיים, ואשר עשויים להיות מוגבלים למספר המשתמשים מטעם הלקוח בשירותים (להלן "דמי השימוש").  
  2. דמי השימוש העיתיים יהיו בעבור תקופות החיוב שייקבעו על-ידי החברה מדי פעם לפעם ולפי הסכומים והתנאים העדכניים במחירון החברה בעת החיוב ובהתאם לתכנית התעריפים והשירותים. דמי השימוש העיתיים עשויים להיות מורכבים מדמי שימוש המשתנים לפי מידת השימוש של הלקוח בשירותי החברה ומדמי שימוש קבועים.
  3. החברה תהיה רשאית בהודעה מראש ללקוח לעדכן מעת לעת, ועפ"י שיקול דעתה, את התעריפים שבתוכנית השירותים והתעריפים, לרבות עדכון של תעריפי שירותים הניתנים ללא תשלום. כל שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום לפני מע"מ, שעל הלקוח לשלם עבור שירותי החברה או כל הפחתה בכמות יחידות השירות המוקצות לתקופת חשבון ללא שינוי בתעריף יכנס לתוקף רק לאחר משלוח הודעה מתאימה ללקוח לפי הדרכים המנויות ברישיונה של החברה ובמועדים שנקבעו שם.
  4. אם יוטלו תשלומי חובה חדשים (מס, היטל, אגרה וכיוב') או ישתנו שיעורי תשלומי החובה בגין שירותי החברה, אפילו יוטלו על החברה, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בעבורם.
  5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה זכאית למלוא דמי השימוש בגין כל תקופת החיוב, לרבות בגין תקופות בהן חלו הפסקות ו/או שיבושים בשירותי החברה.
  6. דמי השימוש הם לתשלום עד למועד הנקוב בחשבוניות שתומצאנה ללקוח על-ידי החברה.
  7. דמי השימוש הנקובים בחבילה מתייחסים אך ורק לשירותים הנכללים בה ובהיקף והתנאים המפורטים בה. כל שירות נוסף, הרחבה, תוספת, שינוי, שיפור, עדכון, ישאו תשלום נוסף מצידו של הלקוח בהתאם למחירון החברה או לפי הסכמה שתועדה בכתב או בכל אמצעי חיצוני ואמין אחר בין הלקוח לבין נציגות מוסמכת של החברה או אמצעי דיגיטלי מוסמך מטעמה.
  8. כל הטבה או זכאות לשירותי תקשורת ככל שכלולה בתוכנית התעריפים והשירותים, היא לניצול במסגרת התקופה הנקובה בתוכנית. אי ניצול מלא במסגרת אותה תקופה לא יצבר ולא יקנה זכאות להחזר מכל סוג.
  9. בנוסף לתשלום עבור שירותי החברה, ישלם הלקוח לחברה את דמי השימוש בגין שירותיהם של ספקים אחרים ככל שעשה שימוש בשירותיהם כגון: ספקי תקשורת בינלאומית, שירותי נדידה, ספקי תכנים ויישומים, או ספקים שונים אחרים שיש להם הסדר עם החברה בין הסדר הסכמי ובין הסדר רגולטורי למשל במסגרת שירותי פרימיום באמצעות קידומות  או 1-900 או דומות לה, שלפיו החברה גובה מאת הלקוח את דמי השימוש בשירותיהם. כמו כן, ישא הלקוח בתשלום דמי קישור הגומלין המוטלים על פי דין על החברה בגין השימוש בשירותי בעלי רישיונות תקשורת אחרים, ככל שקובעת כן תוכנית התעריפים והשירותים.
  10. חישוב צריכה של שירותים המסופקים על ידי ספק אחר הוא בהתאם למנייה המתבצעת על ידי אותו ספק.
  11. אי עמידה מצד הלקוח בהנחיות החברה ובהוראות הסכם זה כאמור לעיל, לא תשמש עילה ביד הלקוח לשם אי ביצוע התשלומים לחברה בגין רשות השימוש בשירותיה.
 2. תנאי תשלום
 1. הלקוח ישלם לחברה באמצעות אמצעי התשלום שבינו לבין החברה את דמי השימוש וכל יתר התשלומים להם היא זכאית על-פי ההסכם, במועדים ולפי הסכומים הנקובים כפי שיהיו מפורטים בחשבוניות שיומצאו לו על-ידי החברה, אחת לתקופה.
 2. כל תשלום שלא נקבע מועדו בהסכם זה הינו לתשלום מיידי. ביצוע התשלום יבוצע במועדים הנקובים בחשבונית מטעם החברה. תשלומים חודשיים ישולמו באחד מהמועדים במהלך כל חודש, שהחברה מאפשרת על פי חוק ללקוחותיה לבחור, כפי שנבחר במסגרת הסכם זה או על פי פנייה סדורה של הלקוח לשירות הלקוחות של החברה. ככל שלא יבחר הלקוח באחד המועדים המוצעים על ידי החברה, יבוצע התשלום ב- 10 לכל חודש.
 3. החברה רשאית לדרוש מאת הלקוח לבצע את תשלומיו באמצעות כרטיס חיוב או אמצעי תשלום אחר ו/או בטוחות ופיקדונות כגון: שטר חוב, ערבות בנקאית או שובר כרטיס חיוב, לשם הבטחת תשלומיו ו/או כתנאי למתן שירותי החברה כולם או חלקם.
 4. כל תשלום שלא ייפרע במלואו ובמועדו, ייזכה את החברה לעניין דמי השימוש בשירותי החברה בריבית פיגורים והפרשי הצמדה בשיעורים המרביים האפשריים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961 . החברה רשאית לחייב לקוח בתשלום הוצאות גביה על תשלום בעד שירות שסיפקה ללקוח שלא שולם במועד הפירעון (להלן - "סכום החוב") ובלבד שחלפו ארבעה- עשר (14) ימים לפחות ממועד הפירעון, למעט במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב שניתנה לחברה הרשאה לגבותו. לעניין זה, "הוצאות גביה" – לרבות טיפול משפטי שמבצעת החברה או מי מטעמה לשם גבית סכום החוב קודם פנייה לערכאות שיפוטיות.
 5. הלקוח נותן הסכמתו לכך, כי במקרה בו תמצא החברה, כי חויב ביתר, תשיב לו החברה את סכום החיוב האמור באמצעות זיכוי חשבונו אצל החברה.
 6. בכל מקרה שהלקוח ביטל את אמצעי התשלום אצל החברה, ולא הודיע לחברה על הפסקת רשות השימוש בשירותי החברה, ימשיך הלקוח להיות מחוייב על ידי החברה ובאחריותו להסדיר קיומם של אמצעי תשלום בינו לבין החברה.
 7. ככל שתשלומי הלקוח מבוצעים באמצעות גורם שלישי כגון: בנק או חברת כרטיסי אשראי, ישא הלקוחות בכל העמלות והתשלומים שאותו צד שלישי מחייב בגין העברת התשלום אל החברה מאת הלקוח.
 8. החברה רשאית לקבוע תקרת חיובים שאם סך כל חיובי הלקוח עולים עליה, תהא רשאית החברה להתנות את המשך מתן שירותיה בהמצאת בטחונות נוספים לתשלום ו/או תשלום מיידי של סך החיובים.
 9. החברה רשאית לחייב את הלקוח בגין: פעולות חיבור וניתוק של המוצרים מרשת החברה, שינויים בחבילת התעריפים והשירותים ושירותים מינהלתיים אחרים. שיעור חיובים אלו יהיה לפי המחירון העדכני של החברה, כפי שיופיע באתר האינטרנט של החברה או כפי שנמסר ללקוח על ידי החברה באופן אחר.
 10. החברה עשויה לאפשר ללקוחות אשר לא חתמו על הוראות חיוב קבועות לתשלום חיובי החברה, אפשרות לשלם מראש בעבור השירותים מדי חודש או תקופה אחרת. במקרה זה, החברה רשאית להפסיק את מתן השירותים או חלקם ככל שהמשך צריכת השירותים על ידי הלקוח יצר חיוב העולה על הסכום ששולם מראש.

 

 1. הגבלת אחריות
 1. השירותים ניתנים ללקוח על בסיס ״As Is״ . ברור ללקוח, כי החברה אינה נותנת כל מצג מפורש או משתמע באשר להתאמת השירותים לשימוש מסוים.
 2. החברה אינה אחראית לזמינות המידע והתכנים שהחברה מאפשרת גישה אליהם במסגרת השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות הנתונים ולדיוקם, לאיכות המידע, לליקוי בדרך העברת המידע או בתוכנו, לאי התאמת הנתונים המתקבלים אצל הלקוח לאלו שנקלטו במערכות החברה. החברה לא תישא בכל נזק/ אובדן/הוצאה ישירים ו/או עקיפים שיגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.
 3. הלקוח מסכים ומודע לכך שהשירותים כרוכים בשימוש בשירותי מפעילי תקשורת אחרים ובמערכות שונות, שאינם בשליטת החברה, וכי שהשירותים מעצם טבעם נתונים להפסקות ו/או הפרעות, וכי החברה אינה מתחייבת לספק השירותים (לרבות גישה לאינטרנט ולמידע) באופן רציף וללא כל הפרעות.
 4. הצדדים מסכימים, כי ביחסים בינהם תחול  החסינות הקבועה בסעיפים 40-41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ״ב – 1982.
 5. מובהר בזאת, כי החברה לא תשא בנזקים אשר עלולים להיגרם ללקוח שמקורם ב: מלחמה, שריפה, פגעי טבע, הצפות, הפסקות חשמל, שביתה או השבתה, הגבלות מטעם גופים בני סמכא, נזקים תוצאתיים או עקיפים, הפסדים, פגיעה במוניטין, אבדן מידע או עקב החיבור למערכות החברה ו/או עקב השימוש ו/או חוסר האפשרות לעשות שימוש בשירותים אשר מספקת החברה או שיבוש בהם, וזאת על אף כל הודעה מוקדמת או התראה מאת הלקוח על אפשרות לגרימת נזקים. בכל מקרה, חבותה היחידה של החברה, בין על-פי דיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על-פי הסכם זה בתקופה של ששת החודשים שקדמו ליצירת החבות או לסכום של 1000  ₪, הנמוך שביניהם.
 6. מובהר בזאת כי השירותים תלויים בצדדים שלישיים (כגון: רשת האינטרנט, מפעיל סלולארי בעל רשת אתרי שידור וספקי מידע ושירות נוספים),והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה ולא תישא בכל נזק / אובדן / הוצאה שיגרמו בשל כך.
 7. מובהר בזאת, כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתעשייה ביחס למידע האגור במערכותיה, אולם החברה אינה אחראית לנזק/אובדן/הוצאה שיגרמו עקב עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים לתוכנות, מערכות וציוד החברה או של הלקוח.
 8. החברה אינה אחראית למידע של הלקוח שאוכסן על ידי הלקוח במערכותיה לרבות למסרים המועברים על ידו או אליו באמצעות השירותים, ואינה אחראית לכל אובדן/הוצאה/נזק שיגרמו למידע הנ"ל או בהקשר אליו.

 

 1. קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני הגלומות בשירותי החברה, הינן רכושם הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שנתנו לחברה הרשאה לעשות שימוש בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים ומידע עסקי, לרבות במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלת השירותים, לרבות האלגוריתמים, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן ולעיל: "הקניין הרוחני").
 2. הלקוח מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של החברה, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידו ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
 3. התחייבויות הלקוח בסעיף זה תישארנה בתוקף בכל עת.

 

 1. פרטיות
 1. החברה רשאית לאסוף, לתעד, לאגור ולעשות שימוש בכל פרט אודות הלקוח והמשתמשים בשירותיו ובכלל כך חיוביו הכספיים, נתוני מיקום מסוג GPS ואחרים, דפוסי שימוש בשירותי החברה והשימושים הנעשים בשירותיה, בין שהמידע הגיע לידיה מהלקוח ו/או המשתמש ובין מכל מקור אחר (להלן: “מידע").
 2. החברה רשאית להשתמש במידע מבלי שיהא בכך לזהות את הלקוח או המשתמש, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותי החברה ללקוח ו/או למשתמשים בשירותי החברה,.
 3. החברה רשאית למסור ללא קבלת רשות מהלקוח או משתמשיו את המידע לרבות מידע המזהה את הלקוח לצדדים שלישיים כלשהם ובכלל זאת החברה על מנת לעשות בו שימוש במקרים הבאים: לצרכי אספקת שירותי החברה, ניהולם, פיתוחם, הגנה על זכויותיה או זכויות מי שקשור בה, גביית כספים והפקת חשבונות.
 4. החברה רשאית, והלקוח מסכים לכך, לבצע פניה לבדה או במשותף עם צדדים שלישיים אל הלקוח ו/או אל המשתמש בשירותיה מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, בהצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות  לרבות באמצעות משלוח הודעות אל המוצר, כתובת המייל וכדומה.
 5. הלקוח מסכים בזאת כי החברה תהיה רשאית לפרסם את כינויי משתמשי הלקוח והקודים הנוגעים אליהם ביחס לשירותי החברה במדריכים, שנועדו לעיון הציבור או לקוחות החברה, לרבות על-פי סווג מקצועי או בדרך אחרת לרבות באמצעות מוקד טלפוני, כל זאת אם לא ביקש אחרת הלקוח. בקשה מאוחרת של הלקוח תכובד לגבי פרסומים כאמור שיופקו לאחר קבלת בקשתו.
 6. למען הסר ספק יובהר כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותיה של החברה לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.
 7. למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי למנוע מאת החברה להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודות הלקוח.
 8. הלקוח מתחייב ככל שהוא מזמין שירותים הכרוכים בקבלת  מידע אודות המשתמש הנוגע לפרטיות כגון: נתוני מיקום או הקלטת שיחות, כי הוא יודיע בכתב לכל המשתמשים האוחזים במוצרים המחוברים לשירות, כי המידע הנדון מועבר אל הלקוח ועשוי להשמר אצלו ו/או אצל החברה לטובת הלקוח, וכן יודיע למשתמש אודות האפשרויות הקיימות במוצר או ביישום היכולות לחסום או להפסיק את מסירת המידע, ככל שקיימות. כמו כן, הלקוח מתחייב שיפעל בהתאם לכל ההנחיות מטעם רשות להגנת הפרטיות או כל רשות מוסמכת אחרת בהקשר הנדון ויבצע את החובות החוקיות הרלוונטיות לעניין השגת המידע, העיון בו ושמירתו וכיוב' בתחום הגנת הפרטיות.

 

 1. כרטיסים חכמים
 1. לשם הנאה משירותי החברה על הלקוח להשתמש בכרטיס חכם ולהטמיעו במוצר שבשימושו.
 2. השימוש בכרטיס החכם מותנה רק בשימוש באמצעות המוצרים שאושרו על ידי החברה לשם שימוש ברשת שלה.
 3. הכרטיסים החכמים שנמסרו ללקוח הם בבעלות החברה אף אם הלקוח שילם בעבורם.
 4. הלקוח מתחייב שלא לבצע כל שינוי בכרטיסים החכמים, ולא לעשות בהם כל שימוש מעבר לשימושים שהותרו ללקוח במסגרת הסכם זה.
 5. ככל שיגרם נזק לכרטיס החכם שלך הדבר עלול לפגוע בהנאתך משירותי החברה, ועליך יהיה לרכוש כרטיס חכם חדש מאת החברה. נזק זה לא ימנע מאת החברה להמשיך ולחייבך על פי חבילת התעריפים והשירותים, ויהיה עליך במקרה זה לפנות אל מוקד השירות של החברה.

 

 1.  סינון תכנים

החברה מביאה לידיעת הלקוח כי באינטרנט מתקיימים תכנים אשר אינם מתאימים לילדים ולבני נוער, לצורך העניין: אתרים פורנוגרפים, או אתרים שיש בהם הסתה גזענית או לאומנית, אתרי הימורים, אתרים בהם משחקים הכוללים מעשי אלימות, (להלן – תכנים פוגעניים). החברה מציעה ללקוחותיה המנויים על שירות מטעמה שיש בו גישה לרשת האינטרנט, שירות בסיסי ללא תשלום לחסימת גלישה לאתרים פוגעניים באמצעות השירות של החברה. על מנת להפעיל שירות זה, אנא פנה לשירות הלקוחות של החברה.

 

 1. נציב תלונות ויישוב סכסוכים
 1. החברה מינתה נציב התלונות אשר כפוף ישירות למנכ"ל החברה.
 2.  תפקידי נציב התלונות וסמכויותיו הם אלה: 
 1. לברר תלונות של לקוחות ומבקשים בנוגע לשירותי החברה;
 2. לברר תלונות של לקוחות בנוגע לחשבונות שהגישה להם החברה ולהכריע בהן;
 3. לברר חילוקי דעות שהתגלעו בין החברה לבין מנוי, בנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם ההתקשרות ולהכריע בהם.
 1. בדף הבית של אתר האינטרנט שלה החברה, ישנו קישור בשם "נציב תלונות". לחיצה על הקישור האמור תוביל לדף נחיתה בו מפורטים תפקידי נציב התלונות וסמכויותיו, וכן פירוט הדרכים למשלוח תלונה אליו.
 2. בכל חשבון ללקוח מפורטים תפקידיו וסמכויותיו של נציב התלונות ואת המען, מספר הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני, באמצעותם יכול הלקוח לשלוח אליו תלונה בכתב והפרטים שעל הלקוח למלא במסגרת התלונה שבכוונתו לשלוח.
 3. נשלחה תלונה לנציב התלונות, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טופס מקוון, תישלח למנוי, מיד לאחר קבלת התלונה, הודעת אישור אוטומטית בדבר קבלתה. הודעת האישור תכלול את המספר שניתן לתלונה במערכת של החברה, מועד קבלת התלונה, תוכן התלונה כפי שנשלחה על ידי הלקוח ופרק הזמן שלא יאוחר ממנו יינתן מענה לתלונה בכתב.
 4. כל חילוקי דעות שיתגלעו בין החברה לבין הלקוח, בכל הנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם זה, יועברו לבירור אל נציב התלונות של החברה.
 5. אין בפניה לנציב התלונות כדי: למנוע מהלקוח להביא את עניינו מלכתחילה בפני בית משפט מוסמך או כדי לגרוע מסמכותה של החברה לעניין סיום התקשרות עם הלקוח או ניתוקו בשל הפרת הסכם זה.

 

 1. חסימת מכשירים שנגנבו או אבדו
 1. הלקוח רשאי לרשום במערכת הרט"ן של החברה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה את מספר הזיהוי של ציוד הקצה (IMEI – International Mobile Equipment Identity) שהלקוח עושה בו שימוש.
 2. הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה במקרה שמכשירו אבד או נגנב ולבקש את חסימת המכשיר ככל שמספר הזיהוי שלו ידוע לחברה ו/או את חסימת הכרטיס החכם של הלקוח.

 

 1. ביטול עסקות מכר ברחוק

בעסקה שבוצעה מראש, זכאי הלקוח לבטלה תוך 14 יום בהודעה בכתב לחברה מיום שבוצעה ההתקשרות או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי ההתקשרות, לפי המאוחר באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעים המפורטים באתר החברה.

 

 1. הוראות כלליות
 1. הסכם זה מכיל מבטא וממצה את כל המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ולא ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה כאמור אשר לא בא זכרם בהסכם. הצדדים להסכם לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, פרוספקטים, הסכמים והתחייבויות בע"פ או בכתב וכיו"ב שאינן נכללים בהסכם ונעשו, אם נעשו, על ידם טרם מועד חתימתו של ההסכם.
 2. כל ויתור של צד מהצדדים להסכם על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
 3. נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, או לא השתמש בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.
 4. ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד להסכם לצד אחר להסכם במקרה מסוים לא יהוו תקדים ו/או ילמדו גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.
 5. אין בכל האמור בהסכם כדי להקנות, במפורש או מכללא, זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו.
 6. אם יקבע כי הוראה מהוראות ההסכם הינה בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של ההסכם, והצדדים יפעלו על מנת ליישם את ההסכם כרוחו וכלשונו, לרבות החלפת ההוראה הבלתי אכיפה ו/או בטלה כאמור בהוראה חלופית שתוצאתה ופעולתה זהות בעיקרן.
 7. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ביחס לתוכנית התעריפים והשירותים המפורטים בהסכם זה על כל נספחיו לבין הורואת רישיונה של החברה, יגברו הוראות הרישיון. נמסרת בזאת לידיעת הלקוח עובדת סמכותו של מנכ"ל משרד התקשורת להורות לחברה לשנות את הסכם זה, וכי התקשרות הלקוח בהסכם זה  מהווה הסכמה לשינוי כאמור.
 8. מקום השיפוט הייחודי בכל הנוגע והקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
 9. החברה תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לזקוף מהכספים שקיבלה ו/או לקבל מהלקוח בגין ההסכם ו/או הסכמים אחרים את כל המגיע לה מהלקוח על-פי ההסכם ו/או הסכמים ו/או חובות אחרים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מסכים בזה כי סעיף זה מהווה הודעת קיזוז על-פי דין והחברה לא תהיה חייבת במשלוח כל הודעת קיזוז נוספת.
 10. ללקוח ידוע, והוא מסכים לכך, כי החברה ביחס לחלק מהשירותים או כולם עשויה להשתמש ברישיונות או בשירותים של ספקים אחרים. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיונות או השירותים של הספקים אלו.
 11. מוצהר על-ידי הצדדים, כי אין בהסכם זה משום מצג או הבטחה לגבי סוגם, מעמדם או דרך הכרתם של התשלומים להחברה מבחינת דיני המס, וכי החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לאופן הצגת התשלומים לפני רשויות המס.
 12. הלקוח מאשר בזאת כראיה לכאורה את רשומותיה של החברה בכל הנוגע לנתונים הנוגעים לכמות המשתמשים, להיקף השימוש, לתקופת השימוש בשירותים ולסוג השירותים שבשימוש .
 13. ידוע ללקוח כי נציג המכירות מאת החברה אינו מוסמך לבצע שינוי בהוראות המודפסות של הסכם זה, על נספחיו ותוספותיו. מובהר כי כל שינוי שיערך בכתב-יד ביחס להוראות מסמך זה יהיה חסר כל תוקף. היה ויסוכם על הוספה או על ביטול סעיף כלשהו יעשה הדבר באמצעות נספח מודפס על נייר רשמי של החברה או באמצעות מסמך החתום על ידי מורשי החתימה של החברה.           
 14. כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כמפורט בהסכם, וכל הודעה שתישלח לפי כתובות אלה, תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הנמען בעבור 48 שעות מעת שנשלחה.